குறள்

அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ பிறிதின்நோய்

தம்நோய்போல் போற்றாக் கடை (315)

பொருள்:

மற்ற உயிர்களுக்கு துன்பம் வரும்போது, அந்தத் துன்பத்தை தனக்கு நேர்ந்த துன்பமாகக் கருதி மீட்க முயலாவிட்டால், நாம் பெற்ற அறிவால் எந்தப் பயனும் இல்லை. மற்றொரு உயிருக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தை தனக்கு வந்ததைப் போல் எண்ண வேண்டும். அப்போதுதான் மற்றவர்களுக்கு நாம் எந்தத் துன்பமும் செய்துவிடக்கூடாது என்ற எண்ணம் ஏற்படும். மேலும், அந்தத் துன்பம் மீண்டும் வராமல் காப்பது எப்படியென்றும் நமக்குத் தெரியவரும்.